HUSORDEN 2017 for Essex Park Taastrup som vedtaget på generalforsamlingerne i 2017.

1. FORMÅL

Denne husorden er fastsat med hjemmel i foreningens vedtægter. Husordenen har til formål at skabe ro og orden for beboerne samt sikre, at ejendommen og fællesarealerne holdes i pæn stand. Dermed undgår vi unødvendige udgifter til istandsættelse af de ting som ødelægges og holder således fællesudgifterne nede.

Husordenen skal derfor opfattes som en beskyttelse af beboere og ejendomme.

2. AFFALDSHÅNDTERING
 • Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på ejendommens trapper eller øvrige fællesarealer.
 • Skraldespandene i området må ikke bruges til renovation/husholdnings-affald, grill-affald, pap og andet affald, som rettelig skal i affaldsskakten og containerne i miljøskuret.
 • Affaldsskakterne må kun benyttes til affald, der er indpakket i 15 liters affaldsposer. Husk at lukke skraldeposen inden den smides i affaldsskakten.
 • Pizzabakker, kattegrus fra bakke eller andet større affald må ikke smides i skakten, da det stopper den automatiske udsugning og kræver dyr professionel hjælp at fjerne.
 • Smides der ukorrekte effekter i affaldsskakten, så skakten stopper til, vil regningen for at bringe dette i orden blive tildelt synderen.
 • Ved gentagne misligeholdelser af affaldshåndteringen lukkes skakten i opgangen.
 • Flasker, glas, aviser og reklamer skal lægges i de til formålet opstillede containere.
 • Lyskilder uanset type af spraydåser eller batterier skal disse afleveres i miljøskabet i miljøstationen.
 • Andet større affald (pap, gamle møbler, kasserede hårde hvidevarer, haveaffald m.m.) skal afleveres i miljøstationen ved Niebuhr Gades parkeringsplads. Alternativt kan den enkelte selv køre affaldet til en af kommunens genbrugsstationer. Papkasser og lignende skal klappes helt sammen. Sorter venligst affaldet og læg det de rigtige steder.
 • Regningen for det ekstraarbejde, som viceværten udfører i forbindelse med ukorrekt affaldshåndtering, vil blive fremsendt gennem DATEA til de beboere, som ikke følger husordenen for Essex Park
3. PARKERINGSFORHOLD

 Cykler/knallerter/motorcykler

 • Henstilling af cykler og knallerter er ikke tilladt på stierne og foran opgangene. De skal stilles i de dertil indrettede cykelskure. Motorcykler kan dog parkeres på parkeringspladsen for biler.
 • Kørsel på stier er ikke tilladt.
 • Parkering af knallerter/motorcykler i kælderen er ikke tilladt.
 • Området er omfattet af en parkeringsvagtordning.

 Biler m.m.

 • Parkering må kun finde sted, der hvor det er tilladt ifølge parkeringsskiltningen, dvs. på parkeringspladsen ved Niebuhr Gade, Eigtveds Allé og på Berings Gade i siden modsat bygningen.
 • Det er forbudt at parkere på handicap p-pladser, med mindre bilen har et korrekt handicapskilt.
 • Parkering af køretøjer med en egenvægt på over 3.500 kg, køretøjer uden nummerplade, påhængsvogne, campingvogne og arbejdsmaskiner er strengt forbudt.

Kundevogne

 • Kundevogne fra City2 og andre forretninger hører til hos disse forretninger og ikke ved Essex Park
4. BEBYGGELSEN

Erhverv

 • I henhold til lokalplanen er det ikke tilladt at drive erhverv, hvor der produceres, håndteres eller transporteres varer.

Radio og fjernsyns antenner, samt paraboler

 • Antenner og paraboler må ikke monteres på bygningen.

Altaner/terrasser/haver

 • Af hensyn til bebyggelsens ydre fremtoning må al opbevaring på altaner/terrasser inkl. tørring af tøj og luftning af dyner og tæpper kun ske under gitterhøjde/hækhøjde og kun inde på altanen.
 • Altankasser skal må kun anbringes på indersiden af altanen.
 • Af hensyn til underboerne er det ikke tilladt at smide noget ud over altanen – eksempelvis cigaretskodder. Det er er heller ikke tilladt at ryste dyner og lignende.
 • Beboeren har pligt til at vedligeholde trævæggen, så den fremstår i pæn stand. Det er dog ikke tilladt at male trævæggen. Træet skal vedligeholdes med farveløs træolie.
 • Beplantning af træer i haven er ikke tilladt.
 • Hækhøjden skal som minimum være 160 cm og maximal være 180 cm.
 • Opsætning af pavillon, er kun tilladt ved særlige lejligheder og i en meget kort periode.
 • Terassen kan udvides med belægning af fliser, men der skal indhentes en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen førend opførsel. Det er ikke tilladt at opføre træterasser i Essex Park Taastrup.

 Markiser

 • Opsætning af faste markiser, er tilladt når disse er hvide eller er i lyse farver.

Fælles arealer

 • I fælles interesse henstilles til samtlige beboere, at udvise nænsomhed overfor beplantningen og græsset ved færden på fællesarealer.
 • Affald og cigaretskodder må ikke smides i området, samt uden for hoveddøre og lyskasser.

Trappeopgange

 • Af hensyn til trappevasken og brandmyndighederne må der ikke henstilles ting på trapperne eller i trapperummet – hverken sko, cykler, legeredskaber, affald eller andre genstande. Henstår der ting i opgangen vil disse blive fjernet af viceværten uden varsel. Såfremt viceværten fjerner ting i opgangen, kan de efterfølgende afhentes hos viceværten efter nærmere aftale. Såfremt viceværten fjerner effekter hos en beboer, vil der blive opkrævet et beløb på 650 kr., som vil blive fremsendt af DATEA
 • Rygning er hverken tilladt i trappeopgange og elevatorer.

Varme i bygningen – termostater

 • Der må ikke reguleres på termostater i opgange og kældere.

Hoveddøre og kælderdøre

 • Hoved- og bagdøre samt kælderdøre skal altid holdes lukket og låst. Ved indflytning og lignende må døre gerne stå åbne, men beboerne er selv ansvarlige for at dørene straks lukkes derefter.

Postkasser

 • Beboerne er forpligtet til at tømme postkassen også ved rejser og lignende, dels så postbudet kan aflevere posten men også for at forhindre, at postkasseklapperne bliver ødelagt.
 • Ønsker du ikke at modtage reklamer og gratisaviser, kan du hente en tilmeldingsblanket på http://www.postnord.dk, og derved få de rigtige mærkater. Mærkaterne påsættes midt under
 5. ADFÆRD

Husdyrhold

 • Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat pr. bolig. . Husdyr  må ikke være til gene for de øvrige beboere.
 • Kamphunde er ikke tilladt jf. gældende lovgivning. En kopi af den lovpligtige hunde – ansvarsforsikring med forsikringspolicenummer skal tilsendes administrator for andel- og ejerforeningen.
 • Af hensyn til sikkerheden for bebyggelsens børn, er det forbudt at lade husdyr løbe frit. De skal føres i snor i området. Løse katte kan jfr. gældende lovgivning indfanges, men er de mærket vil de blive udleveret til ejeren.
 • Husdyrs efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. Husdyr må hverken luftes på legepladsen eller i gården (også kaldet byparken).
 • Misligeholdelse af dyrehold vil medføre inddragelse af tillaldelsen til dyrehold.

Fodring af dyr

 • Fodring af fugle og dyr i haverne og terasserne  er ikke tilladt af hensyn til skadedyr.

Anvendelse af grill

 • Anvendelse af grill i haverne og på altanerne, skal ske under hensyntagen til de omkringliggende lejligheder. Engangsgrill er ikke tilladt at anvende på græsplæne og på borde/bænke!

Støj

 • Brug af radio, TV, musikanlæg, musikinstrumenter m.v. skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere og bør undgås i tiden 23.00 til 08:00.
 • Boremaskiner m.v. er tilladt:
  • Mandag til fredag: fra 07:00 til 18:00.
  • Lørdag, søndag og  helligdage: fra 10:00 til 16:00.
 • Ved lejlighedsfester adviseres beboerne i opgangen med et opslag mindst 3 dage før festen.

Leg i området

 • Leg i kældrene, elevatorerne og på trapperne er forbudt.
 • Støjende adfærd, eksempelvis boldspil skal begrænses på fliseareal og plæner tæt ved beboernes haver. Leg henvises til det indre areal. Efter kl.20.00 skal der vises særligt hensyn til andre beboere.

Vis hensyn

 • Af hensyn til dine underboere, er det ikke tilladt at smide noget ud over altanen, det er heller ikke tilladt at ryste dyner og lignende. Vis hensyn til underboen.

 Kælder

 • Der må ikke stilles affald, møbler og lignende uden for burene eller under trappen. Gange og friarealer skal være ryddet, så viceværten kan feje gulvene.
 • Rygning og brug af åben ild i kælderen er strengt forbudt.
 • Brandbare væsker må ikke opbevares i kælderen.
 6.  FORSIKRINGER

Der er tegnet en fælles bygningsforsikring for alle etaper. Betingelserne kan ses på www.essexparktaastrup.dk

7. VEDLIGEHOLDELSE OG OMFORANDRING

Generelt

 • Det er ikke tilladt at foretage udvendige ændringer på bebyggelsen. Stuelejligheder med have har dog muligheden for at udvide terrassen med fliser, men der skal indhentes en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen, førend anlæggelsen påbegyndes.

Andelsboligforeningen

 • I henhold til vedtægternes 10 Vedligeholdelse, påhviler det den enkelte andelshaver at sørge for al indvendig vedligeholdelse. Ved forsømmelse af denne pligt kan bestyrelsen i Andelsforeningen Essex Park Taastrup på eget initiativ sørge for de nødvendige tiltag for andelshavers egen regning. Al øvrig vedligeholdelse afholdes af Andelsboligforeningen via Ejerforeningen Essex Park Taastrup eller Grundejerforeningen Essex Park Taastrup – jf. disses vedtægter.
 • Jvf. vedtægternes – § 11 Forandringer, skal enhver forandring af boligen anmeldes til bestyrelsen, som vil behandle anmeldelsen og træffer afgørelse for evt. godkendelse.
 • Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen orienteres, syne lejligheden og godkende salget inden lejligheden sættes til salg.

 Ejerforeningen

 • I henhold til vedtægternes 17 Individuel Vedligeholdelse, påhviler det den enkelte ejer at sørge for al indvendig vedligeholdelse. Ved forsømmelse af denne pligt kan bestyrelsen på eget initiativ sørge for de nødvendige tiltag for ejers egen regning.
 • Jvf. vedtægternes § 16 Vedligeholdelse, må udvendig maling af døre, vinduer, vægge m.m. kun ske efter godkendelse af bestyrelsen.
 • Lejlighedsejeren har pligt til at indhente bygningsmyndighedernes skriftlige tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet og stile bestyrelsen en kopi af byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse samt tegninger.
 8. OVERTRÆDELSE AF HUSORDEN
 •  Såfremt ejendommens bestyrelser eller administrator bliver bekendt med overtrædelse af denne husorden, vil den pågældende beboer modtage en advarsel og i gentagelsestilfælde, vil ejeren eller andelshaveren blive påkrævet at fraflytte sin lejlighed, eventuelt ved rettens hjælp.
 • For skader på ejendommen eller noget til bebyggelsen hørende, vil den pågældende blive gjort erstatningsansvarlig.